č.j. 41/2010-OD-ZN

Organizační pokyn,

jímž se upravuje postup při vyřizování žádostí o zápis do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost podle § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Zákon dává Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) při rozhodování o zápisech do seznamu znaleckých ústavů dle § 21 tohoto zákona správní uvážení, v rámci kterého posuzuje, zda se jedná o „ústav nebo jiné pracoviště specializované na znaleckou činnost“. Za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v otázkách jmenování, odvolávání a změn zápisů týkajících se ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost (dále jen „znalecký ústav“), stanovím následující zásady pro výkon tohoto správního uvážení:

§ 1

1) Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost se podle § 6 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam“) člení na dva oddíly, přičemž znalecké ústavy zapsané v oddílu druhém jsou ústavy určené pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech dle § 21 odst. 2 zákona. V oddílu prvním jsou evidovány ostatní znalecké ústavy.

2) Do druhého oddílu seznamu se zapisují veřejnoprávní subjekty, jako například vědecké ústavy 1 ), vysoké školy a veřejné výzkumné instituce 2), případně jim podobné organizace vykonávající vědecko-výzkumnou činnost v příslušném oboru, nebo jejich organizační jednotky (např. organizační složky státu, fakulty apod.).

3) Do prvního oddílu seznamu se zapisují ostatní právnické osoby, které musí být zapsány v České republice do obchodního rejstříku nebo v jiné obdobné úřední evidenci.


§ 2
2) Tyto podmínky musí být splněny pro každý obor, který je předmětem návrhu na zápis.

§ 3

1) Žadatele zapsat nelze, pokud byl sám nebo, je-li korporací, jeho společník (člen) v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu ústavů.

2) Je-li žadatelem akciová společnost, pak její základní kapitál musí být tvořen akciemi na jméno.


§ 4

1) Poskytování znalecké činnosti nesmí být v rozporu s povahou právnické osoby nebo předmětem její činnosti.

2) Je-li žadatel o zápis do prvního oddílu seznamu podnikatelem, musí požadovaný rozsah jeho znaleckého oprávnění odpovídat předmětu podnikání (činnosti) zapsanému v tomto obchodním nebo jiném rejstříku (předmět podnikání však nemusí být vyjádřen identickými výrazy).


§ 5

Před vydáním rozhodnutí o zápisu znaleckého ústavu do prvního oddílu seznamu ministerstvo zajistí vyjádření krajského soudu příslušného podle sídla žadatele; krajský soud se vyjádří zejména k potřebnosti ústavních znaleckých posudků v daném oboru. Ministerstvo může dále vyžádat vyjádření profesních sdružení.

§ 6

Vysokou školu nebo její součást lze zapsat do seznamu, má-li v příslušném nebo příbuzném oboru akreditován doktorský studijní program.

§ 7

Při posuzování žádosti je třeba zejména v příslušných evidencích ministerstva či v dalších veřejně přístupných evidencích ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti, zejména zda některý ze společníků, členů nebo zaměstnanců žadatele nejsou společníky, členy nebo zaměstnanci jiného znaleckého ústavu.

§ 8

O zapsání do seznamu znaleckých ústavů i rozsahu zápisu (včetně změny těchto údajů a výmazu znaleckého ústavu ze seznamu) rozhoduje ve správním řízení ministr spravedlnosti.

§ 9

Zapsání znaleckého ústavu do seznamu se zveřejní obvyklým způsobem jednak v Ústředním věstníku, jednak způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména prostřednictvím webových stránek www.justice.cz. Stejnopis rozhodnutí, jímž bylo návrhu vyhověno, je třeba zaslat na vědomí též krajskému soudu příslušnému podle sídla ústavu.

§ 10


Uvedená pravidla se přiměřeně použijí pro rozhodování o změně zápisu (včetně rozšíření nebo zúžení rozsahu znaleckého oprávnění) a při rozhodnutí o odvolání znaleckého ústavu (jeho výmazu ze seznamu podle § 20 zákona).

§ 11

Zrušuje se Organizační pokyn pro postup při vyřizování žádosti o zápis do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost podle § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb, o znalcích a tlumočnících, č.j. 50/2001-Zn.

§ 12

Ministerstvo prování pravidelné kontroly znaleckých ústavů za účelem prověření splňování podmínek jejich zápisu dle této instrukce

§ 13

Znalecké ústavy zapsané ke dni účinnosti tohoto organizačního pokynu budou vyrozuměny o změně správní praxe ministerstva při posuzování podmínek pro jmenování znaleckého ústavu a bude jim poskytnuta lhůta jednoho roku, aby uvedly své poměry do souladu s těmito podmínkami. Nebude-li po uplynutí této lhůty zajištěno splnění těchto podmínek, bude zahájeno správní řízení dle § 20 písm. a) ve spojení s § 22 odst. 3 zákona.

§ 14

Tento organizační pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


JUDr. Jiří Pospíšil


ministr spravedlnosti

1) Například zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.