Judikatura ESLP

Vyhledávání rozsudků a rozhodnutí ESLP

Vyhledávací formulář
  iHelpStěžovatelJméno stěžovatele je příjmení fyzické osoby či název právnické osoby, které se objevuje v oficiálním názvu judikátu, který je zveřejněn v databázi HUDOC. Pakliže tedy Soud rozhodl o stížnosti více stěžovatelů, ale název jeho rozhodnutí je jen např. Novák a ostatní proti České republice, je v databázi možné judikát dohledat toliko podle jména Novák, nikoli však podle jmen ostatních stěžovatelů.

Jméno je uváděno v zásadě tak, jak jej uvádí Soud a jak je tedy judikát dohledatelný v databázi HUDOC. Pakliže jde o judikát, u něhož jméno (název) stěžovatele bývá obvykle v českém prostředí překládán, uvádíme tento překlad a v závorce originální anglický název [např. Moskevští Svědkové Jehovovi (Jehovah’s Witnesses of Moscow) a ostatní proti Rusku]. Judikát tedy lze v databázi dohledat podle obou názvů.

Pakliže se v originále rozhodnutí anglický a francouzský přepis jména stěžovatele liší (často tomu tak je např. u bulharských, ruských či ukrajinských jmen), uvádíme anglickou verzi (např. Shtukaturov proti Rusku, nikoli Chtoukatourov proti Rusku).

Nejste-li si jisti přesným jménem stěžovatele, lze užít symbol *nahrazující libovolný počet písmen, a to jak na začátku, tak na konci či uprostřed jména.
 
  iHelpŽalovaný stát je stát, proti němuž směřuje stížnost, o níž Soud rozhodl. Žalovaných států může být i více (např. Manoussos proti České republice a Německu). Daný judikát je pak dohledatelný podle libovolného z žalovaných států. Ze zobrazené nabídky lze vybrat i více než jeden stát a použít logické operátory AND a OR. Jestliže není vybraný žádný žalovaný stát, databáze považuje všechny položky za vybrané.   ...   AND
OR
  iHelpČíslo stížnosti je číselné označení stížnosti, o níž bylo rozhodnuto. Je ve formátu xxxxx/yy, kde xxxxx označuje jedno až pětimístné (prozatím, nelze vyloučit, že v budoucnu může být až šestimístné) číslo vyjadřující pořadí, v jakém byla v daném roce stížnost Soudem zaregistrována, a yy označení dvou posledních číslic roku, kdy byla stížnost podána (např. 213/06, 45784/00 apod.). V jednom rozhodnutí Soud mohl rozhodnout i o více stížnostech. Rozhodnutí je v databázi dohledatelné podle čísel všech stížností, o nichž Soud rozhodl. V tabulce obsahující výsledek vyhledávání se však zobrazí pouze číslo první stížnosti, o které Soud rozhodl. I zde je možné využít zástupný znak „*“. /
  iHelpDatum rozhodnutí označuje den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.  do 

  iHelpHeslo vymezuje právní otázku, které se rozhodnutí týká. Každé rozhodnutí je označeno několika hesly. Nejedná se tedy pouze o hlavní otázku, kterou Soud v dané věci řešil, ale o všechny právní otázky, ke kterým se Soud nikoli zcela povšechným způsobem vyjádřil.
Hesla jsou uspořádána do 32 tematických skupin, které zčásti kopírují jednotlivé články Úmluvy, ale obsahují i některé další kategorie. V několika málo případech může mít heslo několik hesel nižší úrovně, ve zcela výjimečných případech jde toto dělení ještě o jednu úroveň dále.
Určité heslo může být obsaženo ve více skupinách. Skutečný význam daného hesla je seznatelný podle skupiny, ve které je zařazeno, proto je při vyhledávání podle hesel nutno především určit, v jakém kontextu má být dané heslo vyhledáno, a podle toho rozhodnout, z jaké skupiny heslo vybrat.
Seznam hesel vychází ze seznamu klíčových slov, která používá databáze HUDOC. Je však doplněn o další hesla, která by mohla být pro českého uživatele užitečná, přičemž inspirace byla čerpána zejména ze seznamu hesel ve vyhledávačích v databázích rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Pakliže určité heslo nenaleznete v jedné kategorii (např. Spravedlivý proces), je možné, že je zařazeno do jiné kategorie (např. Trestní právo).
Vyhledávání dle hesel je možné dvojí: podle výše popsaných skupin (kategorií) pomocí tlačítka „Vyhledávání dle kategorií hesel“, avšak též podle abecedy nezávisle na kategorii, ve kterém je heslo zařazeno (název kategorie se však pro orientaci objeví v závorce) pomocí tlačítka „Vyhledávání dle abecedního pořadí hesel“.
Zadáte-li heslo určité úrovně, budou nalezeny judikáty, které jsou označeny tímto heslem a judikáty, které jsou označeny heslem nižší úrovně náležejícím do označené kategorie (např. při zadání hesla „Účinné vyšetřování“ z úrovně 1 budou vyhledány i všechny judikáty, které jsou označeny některým ze 6 hesel úrovně 2, které náleží do kategorie „Účinné vyšetřování“).
Je možné zadat více hesel a pro jejich kombinaci použít logické operátory AND a OR.

 Dle kategorií hesel    Dle abecedního pořadí hesel  

 
AND
OR

  iHelpZadané slovo bude vyhledáno v textu rozsudku či rozhodnutí nebo v anotaci, a to ve tvaru, v jakém bylo zadáno.
Diakritika ani písmena vyskytující se v jiných abecedách (např. ć, â, ę, û, ş apod.) však nejsou zohledňovány. Pro nalezení slova, které takovou diakritiku, resp. písmeno obsahuje, stačí vždy zadat tomu nejvíce podobné písmeno české abecedy.
Pro nahrazení znaků na konci slova použijte symbol „*“ (např. „nemocni*“ pro vyhledání slov „nemocnice“, „nemocnici“, „nemocniční“ apod.).
Dotazy do pole slova v textu lze upřesnit pomocí logických operátorů. Operátory lze libovolně kombinovat.
Operátor
Popis a příklady
and

AND

Nalezeny budou dokumenty, které obsahují všechna slova, mezi nimiž je zadán operátor AND.
or

OR

|

Nalezeny budou dokumenty obsahující kterékoli z hledaných slov.
not

NOT

!

Tyto operátory dávají hledání záporný význam. Vkládá se mezi zadávaná slova, spolu s jiným operátorem, zpravidla AND.
( ) [závorky]Závorky určují pořadí, ve kterém jsou části dotazu zpracovány: část textu uzavřená do závorek bude zpracována dříve než text mimo závorky.
" "Vyhledáván bude zadaný řetězec slov v tvaru a pořadí přesně tak, jak budou uzavřeny v uvozovkách.

Uzavřete-li operátory (například AND či OR) do uvozovek, budou čtena jako běžná slova.

?Jedná se o zástupný znak. Může představovat libovolné písmeno. Nelze jej však použít místo dat nebo čísel.
Jelikož databáze obsahuje překlady z anglického nebo francouzského jazyka, které byly pořizovány v průběhu mnoha let, nelze vyloučit, že určité termíny byly v průběhu této doby překládány s drobnými odchylkami. K dosažení optimálního výsledku je proto vyhledávání dle slova v textu dobré kombinovat s vyhledáváním podle jiných parametrů, např. hesel.
 
  iHelpOblastmi práva jsou civilní, správní a trestní. V jednom rozhodnutí mohou být řešeny otázky spadající do více oblastí. Je-li tomu tak, je rozhodnutí zařazeno do všech relevantních oblastí. Je možné vybrat více oblastí práva. civilnísprávnítrestní AND
OR
  iHelpPodoblastí práva je celkem 24. Rozhodnutí se může týkat více z nich. V takovém případě je zařazeno do všech těchto podoblastí. Je možné zadat více podoblastí práva a pro jejich kombinaci použít logické operátory AND a OR.   ...   AND
OR
  iHelpTypem rozhodnutí je nejčastěji rozsudek nebo rozhodnutí o přijatelnosti. Posudky Soud vydává podle článku 47 Úmluvy a nerozhoduje jimi o individuálních ani mezistátních stížnostech. Je možné vybrat více typu rozhodnutí. rozsudekrozhodnutíposudek
  iHelpRozhodovacími formacemi jsou výbor, senát a velký senát. Pravidelnou rozhodovací formací je senát.
Pakliže lze stížnost prohlásit za nepřijatelnou bez dalšího přezkoumání či je nastolená otázka již řešena ustálenou judikaturou Soudu, rozhoduje výbor (viz. článek 28 Úmluvy).
Velký senát rozhoduje zejména tehdy, pakliže stížnost nastoluje závažnou otázku týkající se výkladu nebo použití Úmluvy nebo závažný problém obecného významu (viz. článek 43 Úmluvy).
velký senátsenátvýbor
  iHelpVýznamnost označuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí řeší. Klasifikaci významnosti provádí sám Soud podle následujících kritérií:
1 – Vysoká důležitost – rozhodnutí významným způsobem přispívající k rozvoji, vyjasnění či úpravě judikatury Soudu, ať již v obecné rovině či ve vztahu k určitému státu. Náleží sem i rozhodnutí, která byla Soudem určena k publikaci v jeho oficiální roční sbírce rozhodnutí (Reports of Judgments and Decisions).
2 – Střední důležitost – jiná rozhodnutí, která, ačkoli nepřispívají významně k rozvoji, vyjasnění či úpravě judikatury Soudu, nejsou pouhou aplikací stávající judikatury.
3 – Nízká důležitost – ostatní rozhodnutí, která nemají zásadní právní význam, zejména proto, že toliko aplikují stávající judikaturu.
Je možné vybrat více úrovní významnosti.
123

  iHelpDotčené články Úmluvy jsou ustanovení Úmluvy a dodatkových protokolů k ní, o nichž se Soud v daném judikátu nějak obsáhleji vyjádřil, ať již ve vztahu k přijatelnosti či meritorně. Dotčeným článkem tedy není ustanovení, jehož se sice stěžovatel dovolával, avšak který se na posuzovanou věc nevztahoval, či Soud konstatoval, že není nutné se stížností na poli tohoto článku zabývat.
Rozsudky, rozhodnutí i anotace jsou zpravidla indexovány toliko podle samotných článků a nikoli i podle jejich jednotlivých odstavců. Pro detailnější vyhledávání je vhodné zvolit kombinaci s příslušným heslem (např. článek 35 a heslo „stížnost zjevně neopodstatněná“). Výjimkou jsou zejména články 5 a 6 Úmluvy, jejichž jednotlivá ustanovení obsahují specifická práva.
Je možné zadat více článků a pro jejich kombinaci použít logické operátory AND a OR.

 Dotčené články  

 
AND
OR

  iHelpVýsledky budou seřazeny podle zvoleného kritéria. V případě volby „dle data“ budou judikáty vyhovující zadaným vyhledávacím kritériím řazeny od nejnovějšího po nejstarší. V případě volby „dle významnosti“ budou nejprve zobrazeny judikáty významnosti 1, poté judikáty významnosti 2 a nakonec judikáty významnosti 3. V rámci všech tří úrovní významnosti budou judikáty řazeny od nejnovějšího po nejstarší.      Vymazat formulář